Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

Privacyverklaring van Focusplaza Foundation

Deze verklaring geeft informatie over hoe Focusplaza Foundation omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de uit te voeren activiteiten worden verwerkt.

Contactgegevens
Focusplaza Foundation
Tulpstraat 9
7081 EB Gendringen
Telefoon: 0315 - 23 64 77
E-mail algemeen: info@focusplazafoundation.nl

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen
Focusplaza Foundation verwerkt persoonsgegevens voor het voeren van de administratie van de stichtingsactiviteiten. Dit is nodig voor de uitvoering van uw overeenkomst met Focusplaza Foundation. Daarnaast verstuurt Focusplaza Foundation periodiek nieuwsbrieven per e-mail naar de achterban.

Persoonsgegevens worden door Focusplaza Foundation uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens
Focusplaza Foundation verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer deze van uzelf zijn verkregen. Focusplaza Foundation verwerkt geen persoonsgegevens die van derden zijn verkregen.

Doorgeven van persoonsgegevens
Er worden door Focusplaza Foundation geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie
De afhandeling van de nieuwsbrieven wordt verzorgd door middel van het programma Mailchimp, wat gegevens verwerkt conform het door de EU goedgekeurde afsprakenstelsel Privacy Shield.

Persoonsgegevens worden verder niet doorgegeven buiten de EU of aan internationale organisaties.

De bewaartermijn van de gegevens.
Persoonsgegevens worden door Focusplaza Foundation niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, of het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen van financiële gegevens volgen de regels zoals opgelegd door de Belastingdienst.

Rechten van u als betrokkene
U heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage
U kunt opvragen welke gegevens Focusplaza Foundation over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Focusplaza Foundation wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u door Focusplaza Foundation verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere aanbieder, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Omdat Focusplaza Foundation niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming
Wanneer Focusplaza Foundation persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Focusplaza Foundation stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals die van de Belastingdienst. In zulke gevallen maakt Focusplaza Foundation een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Focusplaza Foundation
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Focusplaza Foundation, dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.