Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

Organisatiestructuur

De Focusplaza Foundation heeft de bestuurlijke en toezichthoudende functie volledig gescheiden. De stichting kent een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.

De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken.
Men vergadert maximaal tweemaal per jaar.

De Raad van Bestuur (één algemeen directeur) bepaalt het beleid, draagt zorg voor de uitvoering ervan en voert het financiële beheer van de Focusplaza Foundation. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Bij benoemingen voor de toezichthoudende en bestuurlijke organen van de stichting gelden criteria van professionaliteit, relevante kennis en ervaring, betrokkenheid en netwerken. Nevenfuncties mogen niet leiden tot conflicterende belangen en moeten bij voorkeur van toegevoegde waarde zijn.
De directeur-bestuurder wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. Hij/zij adviseert bij het formuleren en implementeren van het beleid, bij governance vraagstukken (wijze van besturen, toezicht), bij de public relations en public affairs en bij de aansturing van de stichting.

De Raad van Advies is ingesteld om de activiteiten en de dienstverlening van de Focusplaza Foundation af te stemmen op de behoeften van haar doelgroepen. De Raad van Advies dient als klankbord voor de directie en adviseert over het meerjarige beleidsplan, over het hieruit voortvloeiende jaarlijkse werkprogramma, producten, diensten en onderzoek en over de wijze waarop een vraaggericht aanbod het best kan worden gestimuleerd, gefaciliteerd en gerealiseerd.

Het secretariaat verricht zowel projectmatige als reguliere secretariële werkzaamheden voor de adviesraden, voert de administratie en ondersteunt de directie.