Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

De Focusplaza Foundation wil duurzame verandering teweeg brengen als het gaat om sociaal economische verbetering van de leefsituatie van de allerarmsten in Afrikaanse landen ongeacht hun afkomst of religie. Inkomen en zelfredzaamheid en focus zijn daarbij sleutelwoorden.

Verandering van denken is onmisbaar om de cirkel van armoede in de Afrikaanse landen te doorbreken. Het is belangrijk om kinderen eigenwaarde te geven; hen te voorzien van voeding en onderwijs en hen een toekomst te bieden door bevordering van de lokale economie middels een geïntegreerde aanpak.

Door het ontbreken van synergie in allerlei goedbedoelde initiatieven wordt er nog veel te weinig structurele zelfredzaamheid en welzijn bereikt. Continuïteit in welzijn ontstaat alleen als de lokale bevolking geholpen wordt om onafhankelijk van giften in hun eigen onderhoud te voorzien. Blijvende verandering kan daarom alleen uit de bevolking zelf komen. Onze projecten moeten dan ook ontstaan uit een lokaal initiatief, waardoor deze door de gemeenschap zelf gedragen worden.

We richten ons op de taakvelden goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van leven. Onze dienstverlening richt zich hoofdzakelijk op het leggen van verbindingen, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verlenen van ondersteuning op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Daarnaast stellen we onze kennis en expertise beschikbaar voor innovatie en onderzoek en faciliteren we samenwerking tussen de betrokken organisaties, bedrijven en sectoren.

Waarom:
De Focusplaza Foundation is een stichting die ontstaan is door veranderende tijden en inzichten met betrekking tot ontwikkelingshulp in Afrika. Er verdwijnt nog steeds veel ontwikkelingsgeld zonder dat zichtbaar wordt waar de investeringen het gewenste rendement hebben opgeleverd.
Deze onduidelijkheid en de daarbij behorende ‚strijkstokverhalen” resulteren in een zich steeds verder terugtrekkende overheid als het om ontwikkelingsgeld gaat en minder bereidheid van particulieren en het bedrijfsleven om bij te dragen aan ontwikkelingsprojecten en goede doelen.

Mede op basis van de ervaringen vanuit de Uganda Child Care Foundation(UCCF) die actief is in Oeganda, stelt de Focusplaza Foundation dat ontwikkelingshulp het meest effectief is als er structurele verbeteringen plaats vinden in het dorp of de streek waar kinderen in sponsor-programma’s opgroeien.
Niet alleen werken aan het welzijn van het kind, maar gelijktijdig werken aan een duurzame verbetering van de leefomgeving en de toekomstperspectieven voor deze kinderen. De kinderen laten ervaren dat ze waardevol zijn en dat ze veel kunnen bereiken als ze de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Deze doelstelling willen we realiseren door middel van kleinschalige projecten in samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven en hulpverleningsorganisaties.

Hoe:
Een goed uitgevoerd kleinschalig project heeft zijn weerslag op de lokale gemeenschap. Ons doel is duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Dit stelt de lokale economie in staat een hoger peil te bereiken. Daar waar mogelijk worden in de uitvoering van de projecten mensen en middelen uit de lokale omgeving ingezet. Dat betekent dus niet meer ergens flink wat geld inpompen om tijdelijke nood te ledigen en met stille trom te vertrekken als het geld op is, maar gezamenlijk vanuit netwerken bouwen aan plattelandsontwikkeling.

Wat:
Liefdadigheidsprojecten en spontane inzamel-acties zijn in crisissituaties ontzettend belangrijk, maar voor duurzame verandering en toekomstperspectief is meer nodig. Liefdadigheid met een puur winstoogmerk. Als hulp en handel de handen ineen slaan ontstaan er unieke mogelijkheden voor waardevolle en levensveranderende projecten. In plaats van goedbedoeld hulpgeld uitdelen, wil de Focusplaza Foundation door verantwoord investeren effectieve impulsen geven aan de lokale economie. Zonder daarbij de handelsbelangen van partijen overigens te camoufleren als een vorm van liefdadigheid.