Wilt u helpen? Ondersteun de Focusplaza Foundation met een donatie:

Financiering Focusplaza Foundation

De Focusplaza Foundation wil op een verantwoorde manier omgaan met financiën. Daarom hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Projecten starten pas als financiën rond zijn
  • Geen geld beleggen, maar verantwoord met onze gelden omgaan
  • Overhead minimaal houden, we streven naar een zo laag mogelijke overhead

Voor de financiering van haar activiteiten is de Focusplaza Foundation afhankelijk van inkomsten uit projectvergoedingen, fondsenwerving, acties derden en (overheids)subsidies. Voor de komende jaren is het van belang dat de stichting werkt aan het verder differentiëren van haar inkomstenbronnen richting duurzame initiatieven vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en het mkb.

Met betrekking tot projectfinanciering kent de Focusplaza Foundation momenteel drie participatiemodellen;

Een Ambassadeur ondersteunt de doelstellingen van de Foundation en doneert jaarlijks een vast bedrag.

Een partner initieert, participeert en investeert in een specifiek project ter stimulering van de lokale economie of het welzijn van mensen.

Een friend geeft eenmalig of structureel financiële en/of materiële steun aan een specifiek partnerproject.

 

De Focusplaza Foundation kent drie kostensoorten, namelijk directe implementatiekosten voor eigen projecten, bijdragen aan partnerorganisaties en operationele kosten. Deze drie categorieën worden verantwoord conform de geldende richtlijnen voor fondsenwervende instellingen in Nederland.

Een auditcommissie adviseert het bestuur over de externe registeraccountant, de jaarstukken en over het toezicht op de directie met betrekking tot de financiële besturing en interne controlesystemen van de Focusplaza Foundation. Op deze wijze wordt op een verantwoorde manier omgegaan met verkregen gelden en wordt een maximaal rendement bereikt.


De Focusplaza Foundation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (60946911) en door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften veelal fiscaal aftrekbaar.